Sáng tạo branding

Sáng tạo branding không chỉ nằm ở phần Nhận diện thương hiệu là những vật liệu quảng cáo ban đầu của thương hiệu giúp cho khách hàng mục tiêu nhận diện nhanh, dễ dàng với thương hiệu của bạn mà còn nằm ở các phần phát triển về sau như sáng tạo để đem lại cảm xúc và tình yêu với thương hiệu của bạn (Loyalty) hay đạt được tinh thần của công chúng (Sự ủng hộ advocacy)